Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nana Mouskouri in Greek TV 11.7.2008

12. 7. 2008

ObrazekΟ Νίκος Αλιάγας στην τελευταία του εκπομπή «Γκρο Πλαν» για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν «ζουμάρει» στη ζωή και την καριέρα της μεγάλης κυρίας της παγκόσμιας μουσικής σκηνής Νάνας Μούσχουρη.
Η Νάνα Μούσχουρη που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια καριέρας ολοκληρώνει την μακρά αποχαιρετιστήρια περιοδεία της καριέρας της που ξεκίνησε το 2004, με μια μεγάλη συναυλία στις 23 Ιουλίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.
Η Νάνα Μούσχουρη σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της υποδέχεται το Νίκο Αλιάγα στο σπίτι της, στη Βουλιαγμένη. Μία συνέντευξη – εξομολόγηση για την πορεία της καριέρας της με ειλικρίνεια και συγκίνηση.
Η Νάνα Μούσχουρη μιλάει για το ξεκίνημα της παγκόσμιας καριέρας της.  Αναμνήσεις από το παρελθόν ξυπνούν μέσα από την συνέντευξη. Όμορφες στιγμές, επαγγελματικές ευκαιρίες που της δόθηκαν, προτάσεις αλλά και αρνήσεις έρχονται στο μυαλό της διεθνούς φήμης ερμηνεύτριας. Η συνεργασία με τον Ζυλ Ντασέν και η άρνηση στην πρόταση του Κωνσταντίνου Καραμανλή να τραγουδήσει στο Ηρώδειο είναι κάποια από τα γεγονότα που θυμάται με συγκίνηση και νοσταλγία. Μιλάει για τις σχέσεις της με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον στενό της φίλο Νίκο Γκάτσο, αλλά και για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Επίσης αναφέρεται στη σχέση που έχει με το κοινό της το οποίο προέρχεται από όλες τις χώρες του κόσμου.

* Η Νάνα Μούσχουρη αποτελεί ένα φαινόμενο στην παγκόσμια μουσική αφού κατάφερε να ηχογραφήσει περισσότερα από 1600 τραγούδια σε 8 γλώσσες, να κυκλοφορήσει περισσότερους από 450 δίσκους παγκοσμίως, να πουλήσει πάνω από 300 εκατομμύρια αντίτυπα και να λάβει περισσότερους από 350 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους σε δεκάδες χώρες.
Εκτός από την έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα που φέτος συμπληρώνει  ακριβώς 50 χρόνια χωρίς διακοπή, η Νάνα Μούσχουρη επιδεικνύει και έντονη ανθρωπιστική δράση ούσα από το 1993 πρέσβειρα καλής θέλησης της Unicef και έχοντας συνεισφέρει σε πολλούς τομείς με το ίδρυμα της  FOCUS ON HOPE.
Στις σημαντικές της διακρίσεις περιλαμβάνονται το μετάλλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, του «Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας», το μετάλλιο της Γαλλικής Δημοκρατίας «Αξιωματικός της Λεγεώνας της Τιμής» και τον «Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής της Δομινικανικής Δημοκρατίας».

 

Γενική Περιγραφή

Εδώ είμαστε, στον ALPHA!
Δυνατό «παρών» και από τον Νίκο Αλιάγα που εστιάζει τον φακό της εκπομπής αλλά και της ψυχής του σε προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παρέα με τους καλεσμένους του, κάνει βόλτα στις «γειτονιές» τους και ξεδιπλώνει βαθύτερες πτυχές του χαρακτήρα τους, με το δικό του μοναδικό τρόπο.

Δείτε την Παρασκευή 11 Ιουλίου την αποκαλυπτική Νάνα Μούσχουρη!

 

"Nikos Aliagas, in the last broadcast of his show "Gross Plan" for this season, is "zooming" at the life and carrier of the great lady of the worldwide music scene, Nana Mouskouri.
Nana Mouskouri, who this year is completing 50 years of a singing carrier, is concluding her long farewell tour, which started in 2004, with a big concert on July 23rd at the Herode's the Atticus Odeum.
Nana Mouskouri, in one of her rare interviews, is receiving Nikos Aliagas in her house, in Vouliagmeni. It's an interview - confession for the course of her carrier, honest and emotional.
Nana Mouskouri is talking for the beginning of her carrier.Memories from the past arise through this interview. Beautiful moments, professional opportunities she got, proposals and denials as well, come in the globally famous performer's mind. Her co-operation with Jules Dassen, and her refusal to Konstantinos Karamanli's proposal to sing at Herodium are some of the events she recalls with emotion and nostalgy. She is talking about her relationship with Manos Chatzidakis, her close friend Nikos Gatsos, and for Konstantinos Karamanlis as well.
She's also referring to her warm relationship with her audience, which come form all the countries of the world.

*Nana Mouskouri is a phenomenon in the worldwide music, since she has managed to record more than 1600 songs in 8 languages, release more than 450 records and disks around the world, sell more than 300 million copies and receive more than 350 golden and platinum disks in several countries.
Except for her intense artistic activity, which this year is completing exactly 50 uninterrupted years, Nana Mouskouri has an also intense humanistic action to display, being an ambassador of good will for Unicef ever since 1993, and having contributed in many fields with the FOCUS ON HOPE Institution.
Within her significant awards are included the medal of the Greek Republic, the one of the "Higher Brigadier of the Batallion of the Good Deeds", the medal of the French Republic "Officer of the Legion of Honor" and the "Big Cross of the Batallion of Honor of the Dominican Republic".

General Overview

Here we are, at ALPHA Channel!
A powerful presence of Nikos Aliagas too, who focuses the lens of the show, and his soul as well, on celebrities form Greece and other countries.
Accompanying his guests, he strolls around their "neighborhoods" and he unfolds deeper views in their characters, with his unique way.

Watch a revealing Nana Mouskouri on Friday, July 11th!"

 

"Nikos Aliagas, v posledním vysílání jeho přehlídky "Ohromnýplán"  pro toto období, je "transfokace"  v životě a kariére ohromné dámy celosvětové hudební scény, Nany Mouskouri.Nana  Mouskouri, tento rok dokončuje 50 let své hudební kariéry, je to poslední její dlouhá rozloučková cesta, kterou  začala v roce 2004, s velkým koncertem 23.června  v Herode- ovo Atticus Odeum. Nana Mouskouri, v jednom z jejích vzácných rozhovorů, přijímá Nikose  Aliagase  ve svém  domě, ve Vouliagmeni.  Je to  rozhovor - přiznání a průběh její kariéry, poctivý a emocionální.Nana Mouskouri mluví o začátcích  její kariéry.Vzpomínky z minulosti jí připomíná tento rozhovor.  Krásné momenty, profesionální příležitosti, kterou dostala, klady a také zápory, vstupte celosvětově do slavné  umělcové mysli.  Její spolupráce s Jules Dassen, a její odmítnutí Konstantinos Karamanli- ovo návrh k tomu, aby zpívala v Herodium jsou jen některé z událostí na které vzpomíná s emocí a nostalgií.  Mluví o jejím vztahu s Manos Chatzidakis, jejím blízkým přítelem Nikos Gatsos, a pro Konstantinos Karamanlis také. Také se  odkazuje  na její vřelý vztah s jejím publikem, které  tvoří všechny země světa. *Nana Mouskouri je fenomén v celosvětové hudbě, od té doby, co se jí  podařilo  natočit víc než 1600 písní v 8 jazycích, vydala  víc než 450 záznamů a desek  ve  světě, se prodalo víc než 300 milionů kopií a získala víc než 350 zlatých a platinových desek v několika zemích._S výjimkou její intenzivní umělecké aktivity, která tento rok dokončuje přesně 50 nepřetržitých let, Nana Mouskouri má také intenzivní humanistickou činnost, je velvyslankyní  dobré vůle pro Unicef od té doby, co 1993, a mít přispěla v mnoha polích se ZAMĚŘENÍM SE NA HOPE Institution.Uvnitř jejích významných cen jsou obsažené medaile řecké republiky, jeden z "Vyšších brigádníků Batallionů dobrých skutků", medaile Francouzské republiky "Důstojník legie Honor"  a "Velký kříž Batallion Honor Dominikánské republiky".Všeobecný přehled je tady na, ALFĚ KANÁLU!_A silná osobnost Nikosa Aliagas také, kdo sleduje očima přehlídku, a jeho duše také, na osobnostech tvoří Řecko a další země.Doprovázející jeho hosté, on prochází se kolem jejich "sousedství"  a rozvine hlubší názory v jejím charakteru, s její jedinečnou cestou.

Sledujte odhalující Nanu Mouskouri v pátek, 11.července!"

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář