Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrat po 2O letech

30. 8. 2008

 

 

 

 

 

Po 20 letech se Nana Mouskouri vrací do rodného Řecka do Athén aby zde předvedla , jak později v tisku napsali " Jeden ze svých nejlepších výkonů " .

Do svých programů Nana Mouskouri často zařazuje klasické                                     řecké písně.                                                                        

 

"Ptám se sama sebe zda sním , jak mám vyjádřit pocit radosti nad tím že jsem se po tolika letech běhání po světě ocitla konečně zde a zpívám v srdci Akropole. Tím se může pochlubit jen málo umělců a já jsem na to hrdá říká Nana Mouskouri " 

A my si v této souvislosti povíme že Nana opustila na protest proti fašistické diktatuře rodnou zemi a žila v zahraničí aby se domů vrátila až v době kdy zde zvítězila demokracie . Nana dále vypráví o začátcích svého zpívání : "Byla jsem dívka nesmělá a tichá , mluvila jsem vlastně jenom se svou sestrou , byla jsem dítě dost rozumné ale zbožňovala jsem zpěv jako všichni Řekové a potom naše místní kino . V létě se pokaždé stěhovalo pod širou oblohu a já jsem se nemohla vynadívat na hudební komedie které tam dávali . Cítila jsem se opravdu unešená radostí a krásou hudby .

             Právě proto jsem se jako dítě pokoušela zpívat a tančit . A jinak jsem se o nic opravdově nezajímala , kromě okouzlujících legend a mytologie mé země."  

Zpěv a tanec to je doslova pro Řeky životní potřeba , tedy i pro mne . Nesmíte zapomenout že náš lid zažil mnoho útlaku a po dlouhá staletí žil v porobě a v takových podmínkách že bezmála přestal existovat . A tak jediné co mohlo lidem ulehčit onen přetěžký úděl byli právě zpěvy a tance . Lidé často zoufalstvím plakali protože dost dobře nevěděli jak dál a kudy kam . A právě v tanci a v písních nacházeli sílu žít dál .

Jsme teď kousek od moře , na místě kam jsem se vždycky utíkala když jsem si z něčím nevěděla rady a zvláště tenkrát kdy jsem stála před otázkou zda odjet do ciziny nebo zůstat doma . Zmiňuji se o tomto dni jako o nejdůležitějším mezníku ve svém životě !

 

Obrazek


 

 

 

 

Vůbec nebylo snadné odhodlat se k odjezdu z vlasti , která pro mne znamená Otce a Matku a Lid který miluji , rodinu a přátele . Ale na druhou stranu jsem cítila že musím odjet . Nejen proto co se v Řecku dělo ale také proto že jsem v Zahraničí dostala příležitost dokázat sobě i jiným jestli něco vůbec umím . 

Tak jsem tedy jednoho dne přišla k moři a zůstala tam moc a moc dlouho úplně sama . Kladla jsem si stále tutéž otázku zda chci skutečně odejet nebo zůstat ? Nevím jestli to bylo nakonec moře které mi odpovědělo ale rozhodla jsem se pro odjezd .

Řekové jsou silně připoutání ke svým legendám a mytologii . Když jsem byla malá holčička vzpomínám si že jsme měli vyučování venku v přírodě . Byl nádherný jarní den plný prvních paprsků ze zimy probuzeného slunce . Na to místo si vzpomínám živě  protože to byl tentýž vrcholek na němž kdysi Socrates přednášel svým žákům a dole pod Akropolí je toto divadlo kde dnes večer zpívám

 

Obrazek


 

 

 

V Athénách v místě které všichni obyvatelé města důvěrně znají je fontána a krásný malý Monastýr . Každý máme místa kam se rádi zatouláme když chceme být sami . Já se právě ráda vracím na tohle místo . Sem vedli jedny z mých prvních kroků když jsem se po létech vrátila zpátky domů .

Jedna Athénská čtvrt se jmenuje , Plaka tady stejně jako třeba v Paříži na Monmartru najdete spoustu malebných hospůdek s dobrým vínem a jídlem , kde se scházejí básníci a muzikanti a za krásných letních večerů provoněných Jasmínem a Mimózou se tady netancuje ale zpívá . Jaké melodie ? Nostalgické písně o životě lidí a o naší rodné zemi .

Moře a Ostrovy pro nás znamenají svobodu a současně obavu z napadení a také život , vždyť mnoho Řeků žije jen s rybolovu a s prodeje mořských hub .

Moře miluji a zbožňuji ostrovy , je to zvláštní , moře je jenom kousek od Athén a přece je tak nezkrotné a divoké .

 

Nikdy jsem nespočítala v kolika letadlech jsem seděla na svých cestách po světě , za to si však pamatuju každou cestu kterou jsem podnikla lodí . To bylo pokaždé jako svátek , radost , návrat k pranenům mého života , života který je překrásný díky hudbě a zpívání .

Řecké publikum přijalo po letech zpěvačku která celou svou pěvěckou dráhu zasvětila prosazování Řecké písně ve světě , zpěvačku která je výjimečnou osobností nejenom pro svoje umělecké kvality ale stejnou měrou i pro svoje občanské postoje a názory . Jak sama říká :  Domů se vrátila proto aby své písně mohla zpívat těm jejichž osud jí leží na srdci " Obyčejným řeckým lidem " .

 

 

Obrazek


 

 

 

Za tyto informace patří zvláštní poděkování Honzovi .

Za zprostředkování patří dík Hance .

 

 

 

English version

--------------------

J e it unbelievably vigorous woman that the in his 74 years always yet sings .

After 20 years Nana Mouskouri returns to the native Greece to the Athen to here demonstrate , how later in the press wrote " one of theirs best achievements .  

To the his programmes Nana Mouskouri often ranges classical Greekk songs.                                                                   

"ask thyself whether dream , how Shall I express feeling gaieties above by as though am after so many years jogging round the world find at last here and sing in the heart acropolis. By is able to trot out only little artists and I am at it proud says Nana Mouskouri " 

A we in this respect tell as though Nana left in protest at Fascist dictatorship native provincial and lived abroad to home returned as far as at the time when here won democracy . Nana further tell about start of his singing : "was am girl diffident and silent , spoke inhere only his sister , was am child enough reasonable but adore am singing like all Greeks and then ours local cinema . In summer every time move below wide sky and I am she could not you - stuff on musical comedy which there arrange . Felt am really unesena joy and eye - appeal music .

             That's just it am childlike tempted sing and dance . A otherwise am none truly desinterest , except glamorous fable and mythology my country."    

Singing and dance that's word for word for river necessaries of life , then and for me . Mustn't you forget as though our people experienced much compression and after long centuries live in serfdom and in such conditions as though near lapse . So only thing what could people lighten that excess felling deal were just singings and dance . People often despair wept because well doesn't know how along and which way where . A just in dance and in songs find power live on .

We're now bit home , in a place of where am always scurried as I from somebody's doesn't know counsel and especially at the time when am be faced with question whether leave abroad or stay at home . Allude to this day like about most important boundary - stone in his life !

At all wasn't easy resolve to departure from one's native country that the for me entails father and mother and people which love , family and friends . But beyond come through as though I have to leave . Not only therefore what in Greece gun but also therefore as though am abroad got occasion prove to himself and other if something at all I know . 

So am then one day comed to the seaside and stayed there much and much long completely herself . Lay am always that - also question whether I want really ride away or stay on ? I don't know if it was in the end sea which me answered but arbitrated am for departure .

Greeks are high attachment to its fable and mythology . As I was dinky little girl remember as though we're have had class outside outdoor . Was gorgeous spring day full first raies from cold awake sunshine . At it place remember con moto because it was selfsame height whereon once Socrates lectured its pupils and down below acropolis is this theatre where tonight sing .

In Athenach at point which all townspeople in private know is fountain and beautiful small Monastyr . Every shall we seats where like to maverick when want to be ourselves . I just like return on this place . Here led ones of mine first move as I for years returned back home .

One Athens quarter names , Plaka here as well as possibly in Paris on Monmartru find a lot of pictorial pubs with good wine and food , where want poets and musicians and behind beautiful summer evenings embalm jessamin and mimosa here no dances but sings . What melody ? Homesick songs of the life of people and about our native provincial .

Sea and islands for us mean freedom and at the same time apprehension from charging as well as life , well much river only live with fishing and with sales sea mushrooms .

Sea love and adore islands , is that a special , sea is only just outside Athen but yet be as untamable and wild .

I've never no reckon in colic aeroplanes am sit on his waies round the world , behind it however remember by any way which am undertook by boat . It was every time like holiday , joy , reversion to pranenum of my life , life that is of exquisite thanks music and singing .

Greek audience received after years songstress which whole his peveckou course dedicate assertion Greek songs abroad , songstress which is rare personality not only for his artistic qualities but alike and for his civil bearings and views . How herself says : Home returned therefore to his songs she could have sing to those whose fate her lies at heart " usual Greek people " .

 

 

Obrazek

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář